KVKK Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İkinci Plan Otomotiv ve Ticaret A.Ş. (Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sok. No:3, 34337 Beşiktaş/İstanbul) (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni Şirket bünyesinde gerçekleştirilecek olan ihale, araç teslimi, araç alım ve satış süreçleri ilgili kişilerine yönelik olup diğer kişiler bakımından, ilgili kişi grupları özelinde ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmıştır ve uygun şekilde ilgili kişilere açıklanmaktadır.

Veri Sorumlusu
Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla; İkinci Plan Otomotiv ve Ticaret A.Ş.  (Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sok. No:3, 34337 Beşiktaş/İstanbul) tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda açıklanan kapsamda ve ‘’İkinci Plan Otomotiv ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’ kapsamında (https://2plan.com.tr/Content/Uploads/dokumanlar/2plan_Kisisel_Veri_Politikasi.pdf ) işlenebilecektir.

I.    Sözleşme imzalanması ve Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi Aşamasında İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Açık arttırma sözleşmesinin imzalanması, açık arttırma süreçleri ve sürecin sonlandırılması ile bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da tanımlanan veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

Şirket ile Bireysel Açık Arttırma Sözleşmesi imzalamış olmanız halinde, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir;

Alıcı veya satıcı adayı olarak imzaladığınız sözleşme ile;

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası gibi kimlik verileriniz ile e posta adresi, açık adres, telefon numarası gibi iletişim verileriniz, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçları ile

Alıcı veya satıcı olmanız halinde imzaladığınız sözleşme ile;

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, TCKN, Seri No, Uyruğu, İmza, Ana Adı, Baba Adı, Kan grubu gibi kimlik verileriniz, e posta adresi, açık adres, telefon numarası gibi iletişim verileriniz, Fatura ve banka bilgileriniz gibi finansal verileriniz, fotoğrafınız, plaka bilgileriniz gibi diğer bilgileriniz, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçları ile ve KVKK’nın 5/2 (c), (e), (f), sebepleri doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir. 

Özel nitelikli kişisel verilerden olup da sürücü belgesi/ehliyet belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve fotoğraf verisi, hukuki bir yükümlülük olarak sürücü belgesi/ehliyet belgesi ile tarafınızca veri sorumlusuna ulaştırılmaktadır. Bu belgelerin alınması, hukuken zorunlu olmasının yanında şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleşmemektedir. Sürücü belgesi/ehliyet belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Sürücü belgesi/ehliyet fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verileriniz sistemlerinizde fotokopisi temin edildikten sonra karartılmaktadır.

II.    Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

III.    Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz sözleşme ile ilettiğiniz veya ofisimiz ve benzer hizmet verdiğimiz kanallar aracılığıyla iletilen veriler, fiziksel formlar, kimlik ve ehliyet, sözleşme ve sigorta poliçesi içeriği, sözleşme ilişkisi süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta şirketleri, resmi kurumlar, bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla veya benzer vasıtalarla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır ve ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlandığınız süre gerektiğinde güncellenerek işlenmektedir. 

IV.    Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak İkinci Plan Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak;

    Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen usullere uygun, kimliğinizin tespitini sağlayacak ve açık talebinizi içerir başvurunuzu İkinci Plan Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’ye daha önce Veri Sorumlusuna bildirmiş olduğunuz ve Şirket sistemine kayıtlı Eposta adresiniz vasıtasıyla veya noter aracılığı ile veya yazılı ve ıslak imzalı olarak  Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sok. No: 3, 34337 Beşiktaş/İstanbul adresine iletmeniz veya ikinciplanotomotiv@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak veya info@2plan.com.tr Adresi üzerinden elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı, https://2plan.com.tr/ internet adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu https://2plan.com.tr/Content/Uploads/dokumanlar/2plan_ilgilikisi_basvuru_formu.pdf kullanarak veya formsuz iletebilirsiniz. 

Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://2plan.com.tr/sayfa/cerez-politikasi/ 

İşbu Aydınlatma Metni, işlenen kişisel verilere, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla ve bir hukuki yükümlülük olarak güncellenebilmektedir.